Tábornický oddíl mládeže Bojovnost, Vytrvalost, Úsilí (TOM BVÚ) má více než šedesátiletou historii a stal se také úspěšným příjemcem dotace ze strukturálních fondů EU. Díky této dotaci vzniklo v Ostravě Vzdělávací a tréninkové centrum.

Myšlenka na výrazné rozšíření aktivit TOM BVÚ a vybudování vzdělávacího centra, které by sloužilo jak členům tábornického oddílu, tak i široké veřejnosti, se zrodila už v roce 2003. Následovalo období příprav projektové dokumentace a hledání finančních zdrojů. V rámci strukturálních fondů EU byl vybrán jako nejvhodnější program SROP, umožňující získat dotaci ve výši až 100 procent nákladů. Společným úsilím vedení oddílu a bývalých i současných členů se podařilo zpracovat veškeré podklady nutné pro odevzdání žádosti o dotaci. Koncem roku 2005 pak byl náš projekt zastupitelstvem Moravskoslezského kraje vyhodnocen jako jeden z nejlepších a schválen k realizaci.

Projekt má název Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí. Je zaměřen na vzdělávání osob s pohybovým handicapem a osob ohrožených sociálním vyloučením vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti, nízké nebo nedostatečné kvalifikace, nebo nedostupnosti vzdělání. Jedná se například o nezaměstnané absolventy VŠ a SŠ bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané občany, lidi s nízkou úrovní kvalifikace, nezaměstnané obyvatele na vesnicích i v pohraničních oblastech, atd. K důležitým cílovým skupinám patří rovněž děti a mládež, jako skupina potenciálně ohrožená sociálně patologickými projevy současné společnosti.

Projekt byl financován z fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu (MMR) a z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci grantového schématu „Síť sociální integrace 2004“. Do konce března 2007 bylo zrealizováno celkem 77 rekvalifikačních a motivačních kurzů, které absolvovalo na 1000 účastníků.

Základní kámen budovy Vzdělávacího a tréninkového centra byl položen v březnu loňského roku a již koncem září přivítaly novotou zářící učebny první účastníky kurzů. Nicméně již od června, tedy ještě před vlastním zprovozněním budovy, proběhla celá řada kurzů prostřednictvím mobilních učeben pořízených rovněž ze zmíněné dotace. Díky těmto mobilním učebnám se činnost Vzdělávacího a tréninkového centra neomezuje jen na Ostravu, ale zmíněné služby je schopno poskytovat na celém území Moravskoslezského kraje.

Plně bezbariérové Vzdělávací a tréninkové centrum disponuje učebnami, zasedací místností a konferenčním sálem, přičemž vše je vybaveno nejmodernější technikou, klimatizací i bezpečnostním systémem. Samozřejmostí je také odborný personál jak v oblasti vzdělávací tak i technické.

Vzdělávací a tréninkové centrum by se mělo v budoucnu stát servisním střediskem pro neziskové organizace a poskytovatele sociálních služeb na území města Ostravy.

 

kontakt

Ing. Jiří Arleth, ha-vel family, s.r.o., Křišťanova 1045/15, 702 00 Ostrava–Přívoz, tel.: 552 305 395, www.ha-velfamily.cz .

Jiří Alert
foto: TOM BVÚ

ZAVŘÍT OKNO