Jak získat elektrický vozík. 

V komisi VZP pro přidělování elektrických vozíků mají své zastoupení i postižení spoluobčané

I když VZP ČR poskytne svým klientům ročně cca 400 elektrických vozíků, neustále se množí dotazy - kdo a za jakých podmínek může tento zdravotnický prostředek získat. Hned v úvodu je správné zdůraznit, že se jedná o zdravotní péči, a proto rozhodující slovo mají lékaři. Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. u elektrických vozíků uvádí symbol S5, což znamená zvláštní režim zdravotní pojišťovny. Proto na ústředí VZP ČR pracuje komise pro přidělování elektrických vozíků a myoelektrických protéz, která je složená převážně z externích odborníků a je poradním orgánem ředitelky VZP ČR. Zasedá 6× ročně a řeší žádosti všech pojištěnců, klientů VZP ČR.

Kdo může získat elektrický vozík hrazený ze zdravotního pojištění?

Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním občanům při splnění následujících kritérií:

  1. Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci (pohon vozíku – pozn. red.) v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického vozíku a to ani mechanismem pro jednu ruku.

  2. Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje pojištěnci zvýšit fyzickou zátěž. Závažné onemocnění je nutné doložit stanoviskem příslušného odbor-ného lékaře pro dané chronické onemocnění.

  3. Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí být na takové úrovni, aby se mohl pohybovat na elektrickém vozíku mezi ostatními občany jako chodec.

Vysvětlení

K těmto třem bodům něco málo vysvětlení. Předepisující lékaři, ale i zdravotní pojišťovny se setkávají s jedinci, kteří požadují elektrický vozík a přitom jejich zdravotní stav umožňuje lokomoci na vozíku mechanickém. Tito klienti jsou sami proti sobě. Při používání vozíku mechanického v podstatě pacient rehabilituje horní část těla, má pohyb, i když omezený, nedochází k oslabení těch partií, které nejsou zcela nefunkční. Proto každý odborník v této oblasti doporučuje používání mechanického vozíku maximálně možnou dobu, elektrický vozík až tehdy, když už není jiné východisko.

Občas se rovněž setkáme s kritikou na požadavek zjištění zdravotního stavu klienta podle bodu č. 3. I když pojištěnec na elektrickém vozíku je posuzován jako chodec, přesto nelze srovnávat chůzi a jízdu na vozíku. Reakce uživatele elektrického vozíku na dění v okolí musí být okamžitá, elektronická část vozíku, zajišťující pokyny k zastavení, otáčení etc. má svou setrvačnost, která zvyšuje nebezpečí úrazu vozíčkáře i ostatních občanů.

Na závěr 1. části o elektrických vozících je třeba klienty informovat o skutečnosti, že elektrický vozík je pojištěnci zapůjčen, zůstává majetkem zdravotní pojišťovny, proto veškeré úpravy a zásahy do konstrukce vozíku mohou provádět pouze odborné firmy a se souhlasem majitele, tj. zdravotní pojišťovny.

Můžeš 2/03. Materiál pro noviny Můžeš zpracoval RNDr.Tomáš Štěpánek, 
Referát pomůcek zdrav. techniky VZP ČR


Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku

Elektrický vozík je zapůjčen na základě schválení komise pro přidělování elektrických vozíků a myoelektrických protéz (viz úvod článku – pozn. red.). Tato komise je složena ze dvou pracovníků ÚP VZP a dalších pěti externích odborníků, je poradním orgá-nem ředitelky VZP ČR Ing. Jiřiny Musílkové. Své zastoupení v komisi mají i postižení spoluobčané.

Formulář žádosti

Formulář žádosti k přidělení elektrického vozíku je na každé OP VZP. Obsahuje vyjádření navrhujícího lékaře jedné z odborností rehabilitace, ortopedie, neurologie a interny. Svá vyjádření v žádosti uvedou i specialisté psychiatr, resp. psycholog a oční lékař. Posledně jmenovaný pouze v případě, že navrhující lékař nemůže rozhodnout o zrakové schopnosti pacienta k řízení elektrického vozíku. Pokud ano, sám toto v žádosti vyznačí a klient nemusí absolvovat vyšetření u očního lékaře. Pokud žadatel o vozík má jedno-značnou indikaci ortopedickou, resp. neurologickou, rovněž nemusí doložit vyšetření druhého specialisty.

Interní vyšetření absolvuje klient pouze v případech, kdy toto onemocnění je natolik závažné, že na jeho základě lze elektrický vo-zík doporučit. Například pacient má svalovou sílu horních končetin dobrou, mohl by tedy ovládat vozík mechanický, ale chronické interní onemocnění je natolik závažné, že neumožňuje námahu, která je k ovládání mechanického vozíku potřebná.

Podání žádosti

Správně vyplněnou žádost předá pojištěnec na příslušnou OP VZP, která ji odešle k posouzení komisi. Po zasedání komise obdrží OP VZP výsledek, který obsahuje jeden ze závěrů:

ano - komise souhlasí s přidělením elektrického vozíku,

odloženo - komise požaduje doplnění nebo vysvětlení některých vyšetření,

ne - komise nesouhlasí s přidělením elektrického vozíku, není splněno některé z indikačních kritérií.

V případě negativního závěru komise, tedy ne, může navrhující lékař podat odvolání, ve kterém doplní své původní stanovisko, aby komise mohla žádost znovu projednat.

Nedostatky při vyplňování žádostí

  1. Nejsou uvedeny výška a váha pacienta. Těžko potom doporučit vhodný typ elektrického vozíku.

  2. U pojištěnců do 18 let musí být přiloženo prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního provozu. Často chybí.

  3. V žádosti je uveden typ vozíku, který má nosnost na hranici váhy pojištěnce. Vozík má pojištěnec užívat minimálně pět let, a je proto velké nebezpečí přetěžování vozíku. To nastane i v případě, že pojištěnec veze nákup, se kterým se při podání žádosti nepočítá, a ten něco váží.

  4. Výběr navrženého vozíku a následně schváleného je udělán nezodpovědně a pojištěnec dodatečně zjistí, že například neprojede jedněmi dveřmi v bytě. Dodatečně požaduje výměnu, ale vozík už používal a nastávají zbytečné komplikace.

Rada na závěr

Závěrem musíme upozornit na skutečnost, která se občas objevuje. Ačkoliv číselník PZT obsahuje drtivou většinu elektrických vozíků plně hrazených, žádost obsahuje typ vozíku, na který je doplatek. Na upozornění komise žadatel změní typ vozíku. Proto radíme, nechte se informovat, zda úhrada je stoprocentní, abyste ne-měli problémy po dodání vozíku. V případě, že s doplatkem souhlasíte, je vhodné potvrdit to písemně při podání žádosti.

Jiří Suttner, VZP, Můžeš, 3/03
Mezititulky, zvýraznění (Dzido)


Nový metodický pokyn VZP ČR při přidělování elektrických vozíků

Předsedkyně Asociace muskulárních dystrofiků (AMD) Stanislava Rédlová obdržela od pracovníka VZP ČR RNDr. T. Štěpánka e-mailovou zprávu, která potěší každého uživatele elektrického vozíku zapůjčeného VZP ČR:

¨„…v číselníku PZT bude od 1. 7. 2003 zařazen text, kterým se budou řídit všechny OP VZP:

Pojištěnec, který používá elektrický vozík zapůjčený VZP ČR, při opakované žádosti absolvuje vyšetření pouze u odborného specialisty na diagnózu, která byla důvodem přidělení elektrického vozíku. Lékař posoudí současný zdravotní stav. Vyšetření odbornými specialisty (psychiatr resp. psycholog a oční lékař) není nutné absolvovat, pokud předepisující lékař písemně potvrdí, že u těchto diagnóz nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu.“

Tento nový metodický pokyn znamená další významný posun ke zjednodušení systému přidělování elektrického vozíku.

ZAVŘÍT OKNO