Stanovy

Stanovy občanského sdružení Ostravská organizace vozíčkářů, spolek

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Ostravská organizace vozíčkářů, spolek (dále jen „spolek“)

2. Sídlo spolku: Horymírova 3054 / 121, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Čl. II
Právní postavení spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je právnickou osobou.

3. Spolek působí na celém území ČR.

Čl. III
Cíl činnosti spolku

 

Cílem spolku je – hlavní činnost spolku:

a) nezávislý způsob života handicapovaných občanů;

b) sociální poradenství a ochrana handicapovaných;

c) alternativní způsob dopravy vozíčkářů;

d) osobní silniční motorová doprava zejména pro těžce tělesně postižené;

e) poradenství při odstraňování architektonických, technických a dopravních bariér;

f) poradenství při výběru kompenzačních pomůcek;

g) zajištění klubové činnosti, společenských, kulturních a sportovních akcí pro handicapované;

h) rekondiční a rehabilitační pobyty pro handicapované;

i) informační činnost zaměřená na život handicapovaných.

 

Za tímto účelem spolek zajistí – vedlejší činnost spolku:

a) potřebné finanční prostředky;

b) reklamní činnost a marketing

c) odpovídající podmínky pro naplnění cílů spolku;

d) osoby v pracovněprávním vztahu a dobrovolné pracovníky;

e) spolupráci s příslušnými orgány státní správy;

f) informovanost veřejnosti o problematice handicapovaných.

 
 

Čl. IV
Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. Členství v organizaci může být:

a) řádné

b) čestné

3. přijetí za řádného a čestného člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada spolku.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5. Dokladem členství je členský průkaz, který je majetkem spolku.

6. Zánik členství:

a) vystoupením člena;

b) úmrtím člena;

c) u právnické osoby jejím zrušením;

d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;

e) u řádného člena nezaplacením členského příspěvku za běžný rok do konce I. čtvrtletí roku následujícího;

f) zánikem spolku.

Čl. V
Práva a povinnosti členů

1. Řádný člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku;

b) volit do orgánů spolku, u právnické osoby její delegovaný zástupce;

c) být volen od 18 let do orgánů spolku, u právnické osoby její delegovaný zástupce;

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

e) být informován o činnosti spolku;

f) čerpat výhody, plynoucí z vlastnictví členského průkazu, u právnické osoby její delegovaný zástupce.

g) čestný člen má právo zejména podílet se na činnosti spolku bez možnosti ovlivnit chod organizace.

 

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku;

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku;

c) informovat veřejnost o cílech spolku;

d) svědomitě vykonávat funkce v spolku

e) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy začátkem běžného roku.

f) čestný člen má povinnost zejména informovat veřejnost o cílech spolku.

Čl. VI
Orgány spolku

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada;
b) správní rada;
c) předsednictvo správní rady;
d) revizní komise.

Čl. VII
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává správní rada dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Správní rada svolá valnou hromadu vždy, pokud o to požádá písemně nejméně třetina členů spolku, nebo klesne-li počet členů správní rady pod počet stanovený valnou hromadou.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku;

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční správu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření;

c) volí na dobu 3 let členy správní rady a členy revizní komise;

d) odvolává a doplňuje členy správní rady před uplynutím funkčního období;

e) rozhoduje o zrušení členství;

f) rozhoduje o zrušení spolku;

g) stanovuje výši členského příspěvku.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina přítomných členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku a o předčasném odvolání celé správní rady a nových volbách rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů

Čl. VIII
Správní rada

1. Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Správní rada má nejméně 5 členů a nejvíce 9 členů. Počet členů určuje valná hromada před volbami na základě návrhu správní rady.

3. Správní rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Správní radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně.

5. Správní rada zejména:

a) volí a odvolává ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře;

b) koordinuje činnost spolku;

c) svolává valnou hromadu;

d) zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady;

e) rozhoduje o přijetí za člena spolku.

f) správní rada může k realizaci jednotlivých úkolů vytvářet pracovní skupiny a jmenuje jejich členy

g) správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. IX
Předsednictvo
správní rady

1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.

2. Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda a hospodář spolku.

3. Předsednictvo řídí činnost spolku mezi jednotlivými zasedáními správní rady a připravuje podklady pro jednání správní rady.

4. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem a to jednotlivě.

5. Předseda a místopředseda zpracovávají krátkodobé plány činnosti spolku a zodpovídají za jejich realizaci.

6. Předseda a místopředseda zastupují spolek a to jednotlivě při uzavírání pracovněprávních vztahů a jsou vedoucími ve vztahu k zaměstnancům spolku a pracovním skupinám.

7. Hospodář spolku připravuje podklady pro ekonomické zajištění chodu sdružení, roční uzávěrku hospodaření v běžném roce a plán rozpočtu na následující rok.

Čl. X
Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má 3 členy. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím ve správní radě.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. XI
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) sbírky, finanční a věcné dary i příspěvky fyzických a právnických osob;

b) výnosy majetku;

c) příjmy z vlastní činnosti při naplňování cílů sdružení;

d) členské příspěvky;

e) z provozování silniční motorové dopravy osobní;

f) příjmy z reklamy.

3. K naplňování svých cílů využívá spolek dotace, granty a subvence.

4. Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou

Čl. XII
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady;

b) rozhodnutím rejstříkového soudu při Krajském soudu Ostrava

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XIII
Závěrečné ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku.

2. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.