Zápis z valné hromady Ostravské organizace vozíčkářů konané dne 15. 10. 2015 ve 14 hod. v jídelně DPS Horymírova Ostrava-Zábřeh.

1.Dvořák přivítal přítomné a zahájil schůzi, seznámil s programem valné hromady.

Příloha č.1. Program byl hlasováním přijat.

 

2.Volba komisí:

Mandátová komise Ermis, Mužík, Pastyrniaková

Návrhová komise Filipčík, Mikolájek, Slečková

Valná hromada schválila složení komisí.

 

3. Zprávu o činnosti OOV za rok 2014 podali vedoucí jednotlivých středisek:

A – ALDIO, alternativní doprava imobilních osob Báňová

B – VOZKA, ostravský zpravodaj Plohák

F – Representační ples OOV Baňová

G – Poradenství Bez bariér Filipčík

Z – Sprání středisko Dvořák

Příloha č2 Výroční zpráva 2014

 

4. Zprávu o plnění plánu činnosti za rok 2014, 1. až 9. měs. 2015 přednesli jednotliví vedoucí středisek.

Zprávu o finančním plnění plánu za rok 2014, 1. až 9. měs. 2015 podala Báňová. Příloha č3

 

5. Se zprávou kontrolní a revizní komise seznámil přítomné Dvořák. Příloha č 4.

 

6. Návrh nových stanov se změnami v souladu s nový občanský zákoníkem přečetl Dvořák, zároveň vysvětlil

změny, které je potřeba provést.

 

7. Valná hromada po návrzích pléna a hlasování o kontrolní a revizní komisi jako celku potvrdila

toto složení komise:

Miroslav Filipčík předseda

Eva Slečková  členka

Božena Šimková členka

8. Vedoucí jednotlivých středisek seznámili valnou hromadu s plánem činnosti na rok 2016.

Baňová předložila finanční plán na rok 2016. příloha č5.

 

9. Diskuse:

Plohák - seznámil přítomné o změně vedoucího střediska, vydávání magazínu VOZKA a sestavení redakční rady. Také se dotkl problematiky placení občasníku VOZKA a členských přípěvků.

Báňová - informace o provozu ALDIO v roce 2014 a prvním pololetí 2015, čerpání finančních prostředků vzhledem k čerpání dotace pro středisko A.

Dvořák -  informoval o změně ve správní radě, Plohák nahradil Dzida za středisko VOZKA a bude zodpovídat za chod tohoto střediska.

Dvořák - informoval o transformaci občanského sdružení na SPOLEK podle novéno občanského zákoníku, na sdružení Ostravská organizace vozíčkářů spolek .

Dvořák - vysvětlení k presentaci sportovního pobytu Lhota, organizace tuto akci nepořádá proto tuto akci nemůžeme presentovat na naších stránkách.

Filipčík - problematika MHD, převozu elektrických vozíků zvlášť v autobusech

10. Mikolájek přečetl návrh usnesení, plénum valné hromady schválilo návrh usnesení. Příloha č.6

11. Ermis informoval o platnosti rozhodnutí VH za mandátovou komisi. Příloha. č.7 presenční listina.

12. Dvořák poděkoval přítomným za účast a jejich aktivitu.

 

Výroční zpráva 2014 ve formátu PDF ke stažení zde