Zápis z valné hromady Ostravské organizace vozíčkářů konané dne 24. 10. 2013          ve 14 hod. v jídelně DPS Horymírova Ostrava-Zábřeh.

 1.Dvořák přivítal přítomné a zahájil schůzi, seznámil s programem valné hromady.
Příloha č.1. Program byl hlasováním přijat.

2.Volba komisí:

    Mandátová komise                Ermis, Mužík, Pastyrniaková

    Návrhová komise                    Filipčík, Dzido, Slečková

    Valná hromada schválila složení komisí.

 

3. Zprávu o činnosti OOV za rok 2011 podali vedoucí jednotlivých středisek:

  • A – ALDIO, alternativní doprava imobilních osob Báňová

  • B – VOZKA, ostravský zpravodaj Ing. Dzido

  • F – Representační ples OOV Baňová

  • G – Poradenství Bez barié Filipčík

  • Z – Správní středisko Dvořák

Příloha č2 Výroční zpráva 2012

 

4. Zprávu o plnění plánu činnosti za rok 2011, 1. až 9. měsíc 2012 přednesli jednotliví vedoucí středisek.

Zprávu o finančním plnění plánu za rok 2011, 1. až 9. měsíc 2012 podala Báňová. Příloha č. 3

 5. Se zprávou kontrolní a revizní komise seznámil přítomné Dvořák. Příloha č 4.

6. Valná hromada po návrzích pléna a hlasování o kontrolní a revizní komisi jako celku potvrdila

toto složení komise:

  • Ludmila Šimíčová - předseda

  • Eva Slečová - členka

  • Božena Šimková členka

8. Vedoucí jednotlivých středisek seznámili valnou hromadu s plánem činnosti na rok 2014.

Báňová předložila finanční plán na rok 2014. příoha č5.

 

9. Diskuse:

Dzido                     informoval o vydávání magazínu VOZKA a sestavení redakční rady. Také se dotkl problematiky placení občasníku VOZKA a členských příspěvků.

Ermis                     informoval o možnosti bezbariérové rekreace v Chorvatsku.

Baňová                 informace o provozu ALDIO v roce 2012 a první pololetí 2013, dar nového vozidla z nadace Charta 77 a Globus, problematika bezbariérových úprav na novém vozidle a čerpání finančních prostředků vzhledem k čerpání dotace pro středisko A.

Baňová                 Vyrovnání financí střediska A se střediskem VOZKA bude do konce měsíce listopadu vzhledem k příjmu dotace z rozpočtu města Ostravy.

Dvořák                  informoval o transformaci občanského sdružení na SPOLEK podle nového občanského zákoníku, doposud nebyl přijat zákon o obecné prospěšnosti, tedy od 1.1.2014 se bude pravděpodobně jmenovat naše sdružení Ostravská organizace vozíčkářů, spolek nebo Ostravská organizace vozíčkářů, z.s. (z.s. zapsaný spolek).

Dvořák                  Informoval o prodeji starého vozidla ALDIO za 85000,- tato částka je uložena na účtě OOV středisko Z, bude k dispozici pouze středisku A na překlenutí I. čtvrtletí než přijde dotace, kterou posílá město Ostrava v březnu.

 

10. Dzido přečetl návrh usnesení, plénum valné hromady schválilo návrh usnesení. Příloha č.6

 

11. Ermis informoval o platnosti rozhodnutí VH za mandátovou komisi. Příloha. č.7 presenční listina.

 

12. Dvořák poděkoval přítomným za účast a jejich aktivitu.

  

V Ostravě 24. října 2013

 Zapsal: Dvořák Tomáš.

výroční zpráva 2012 ve formátu PDF ke stažení zde