Členské příspěvky

KDY?

Stanovy OOV: vždy začátkem běžného roku

KOLIK?

Stanovy OOV: ve výši stanovené Valnou hromadou
Na svém posledním zasedání (podzim 2000) VH stanovila minimální výši 100,- korun, může být tedy i vyšší.

JAK?

Složenkou
1. která bývá ke konci roku vložena do našeho zpravodaje VOZKA,
2. kterou dostanete u poštovní přepážky:
Adresa příjemce: Ostravská organizace vozíčkářů, DPS, Horymírova 121, 700 30 Ostrava 30. Na zadní stranu uveďte účel platby: „Člen. přísp. OOV rok…….“
Poznámka: Jednou složenkou můžete poslat více poplatků najednou! Jednotlivé účely a výše vyznačte na zadní straně složenky.

Bankovním převodem:
číslo účtu 373704983/0300 (ČSOB, a.s., pobočka Ostrava),
variabilní symbol 101 

Viz. Bankovní spojení OOV