provozní řád

ALDIA - alternativní dopravy imobilních osob, platný od 1.1.2010, jehož platnost by se zrušila vydáním nového provozního řádu.
Informace:
Informace a objednávky dopravní služby
Telefon/fax: 59 678 63 53
e-mail: oov@seznam.cz
webové stránky: www.vozickari-ostrava.cz


nebo osobně denně tj. od pondělí do pátku v době od 8.00 - 14.00 hod. na dispečinku v Domě pečovatelské služby, Horymírova 121 v Ostravě - Zábřehu v I. poschodí, možnost použití osob. výtahu. Požadavky je také možno vhodit do poštovní schránky, umístěné vedle dveří na dispečink nebo zaslat poštou na uvedenou adresu.
 

Komu je tato doprava určena?

Alternativní doprava imobilních osob /dále ALDIO/ je určena pro zdravotně postižené, nevlastnící motorové vozidlo anebo pro ty, jež nemohou sami vozidlo používat,dále pro osoby, vlastnící upravené osobní vozidlo, kterým však proměnlivý zdravotní stav, klimatické podmínky, oprava vozidla, nebo jiné důvody neumožňují vlastní vozidlo použít.

ALDIO je také pro všechny držitele průkazu ZTP/P, přednost mají osoby odkázané na používání ortopedického vozíku.

Je rovněž určena pro ty občany, kteří se stanou imobilními krátkodobě v důsledku úrazu, choroby, či jinak.

Osoby jsou přepravovány v pořadí,jak se k přepravě přihlásili, pokud jinak nerozhodne dispečer.

V odůvodněných případech může určit  pořadí převozu dispečer  /naléhavost času dopravy, typ postižení .../

Čas převozu musí být  dohodnut s dispečerem, který vytvoří při větším počtu klientů nejrentabilnější trasu.

Osoby mentálně postižené mohou být dopravovány jen s doprovodem zákonného zástupce, stejně tak osoby zcela nesoběstačné.

Osoby mladší  15ti let mohou být dopravovány jen s doprovodem zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou.

Povinnosti zájemce o přepravu

Každý klient musí svůj požadavek na přepravu objednat telefonicky nebo písemně u dispečera alespoň 3 hodiny předem.
Klient musí nahlásit,zda bude potřebovat pomoc a jakou /dispečer rozhodne,zda jsme tuto pomoc schopni zajistit/
Klient musí nahlásit své telefonní číslo pro možnost ověření platnosti objednávky.
Při přihlašování k přepravě musí být zjištěny tyto údaje:

 • jméno klienta
 • číslo průkazu ZTP/P, nebo ZTP s postižením pohybového aparátu
 • telefonní číslo
 • druh postižení
 • trvalé bydliště
 • kdy, odkud a kam bude přeprava uskutečněna
 • druh dopomoci
 • klient je při nástupu do vozidla povinen předložit průkaz ZTP/P nebo ZTP a zaplatit taxu za přepravu
 • klient je povinen upozornit obsluhující personál na způsob manipulace s jeho vozíkem nebo na způsob pomoci, kterou potřebuje
 • klient bude pro bezpečný způsob přepravy respektovat nařízení řidiče
 • skupinám nebo organizacím handicapovaných bude přeprava poskytnuta po předchozím souhlasem vedoucího střediska, potvrzením písemné objednávky a za smluvní ceny, dle platného ceníku
   

Kdo může být vyloučen z přepravy ?

 • přepravu mohou využívat pouze držitelé průkazu ZTP/P a pohybově postižení držitelé průkazu ZTP /výjimečně v odůvodněných případech např. krátkodobý úraz - může povolit přepravu i jiným osobám dispečer/.
 • Z přepravy jsou vyloučeny osoby podnapilé, nevhodně se chovající, nebo osoby jinak nezpůsobilé přepravy
 • Řidič může z přepravy vyloučit osobu, která neuposlechne jeho příkazů, spojených s bezpečností přepravy (např. odmítnutí ukotvení vozíku, příp. připoutání bezpečnostním pásem, …)
 • přeprava nemůže být uskutečněna u mentálně postižených nebo osob mladších 15-ti let, pokud je nedoprovází zákonný zástupce
 • Ve vozidle platí zákaz kouření

Rozsah a služby

 • dopravní služba je provozována ve všedních dnech od 6,30 – 15,00 hodin
 • přeprava mimo pracovní dny a pracovní dobu bude poskytována pro držitele ZTP nebo ZTP/P
 • tyto požadavky musí být nahlášeny 14 dní předem a odsouhlaseny vedoucím ALDIO
   

Jak si přepravu objednávat?

 • zájemce je povinen objednat přepravu u dispečera na telefonním čísle 59 678 6353 v pracovní dny od 8.00 - 14.00 hod. a to nejméně jeden den před zamýšleným datem přepravy
 • v den přepravy je možné službu objednat po dohodě s dispečerem, pokud již není zamýšlený čas obsazen řádnou objednávkou
 • pravidelné přepravy je možné si objednat předem s dlouhodobým výhledem
 • přepravu lze objednat i osobně v kanceláři - dispečinku ALDIO, nebo písemnou či elektronickou poštou
   

Způsob úhrady

 • klient je povinen službu uhradit v hotovosti
 • sazby jsou určeny a mohou se podle vnějších okolností měnit
 • aktuální informace na vyžádání podá dispečer a budou viditelně vyvěšeny ve vozidle
 • v pracovních dnech má 1 doprovod pro občana s průkazem ZTP/P jízdu zdarma
 • v rámci hranic města Ostravy od 6,30 do 15,00 hodin platí sazba 60,-Kč a nebo 90,- kč za osobu za jednotlivou jízdu (viz platný ceník jízdného)
  od 15,00 do 6,30 hodin viz platný ceník jízdného
 • mimo hranice města Ostravy viz platný ceník jízdného

  Ve dnech pracovního volna a o svátcích:
  mimořádná doprava viz platný ceník jízdného
   

Přeprava pro organizace sdružující ZP osoby, nebo hromadná přeprava osob s průkazy ZTP/P a ZTP: viz platný ceník

Další ujednání

Každý klient či organizace, který si dopravu objedná a bez omluvy a řádného odvolání ji nevyužije, je povinen uhradit náklady zbytečné jízdy a to pokutou ve výši 500,- kč.
Za řádně odvolanou objednávku lze považovat u dlouhodobých přeprav a přeprav pro organizace, nebo hromadné přepravy zrušení minimálně jeden pracovní den před objednanou přepravou a u ostatních individuálních přeprav alespoň dvě hodiny před sjednaným termínem přepravy.

Ceník č. 12 je platný od 1.7.2013 až do vydání nového ceníku.
 

Správní rada OOV